“Praat niet OVER,
maar MET je
doelgroep.”

 

Gebruiker Centraal zet hoog in op een servicegerichte én gebruiksvriendelijke digitale overheid

Een interview met Victor Zuydweg

Overheden zijn hun dienstverlening in rap tempo aan het digitaliseren. Het succes daarvan staat of valt echter met de gebruikskwaliteit. De community Gebruiker Centraal, een initiatief van o.a. Victor Zuydweg van ICTU, in opdracht van het ministerie van BZK, zet hoog in op beide aspecten: “We streven naar een goede digitale dienstverlening én digitale toegankelijkheid voor alle inwoners en ondernemers van Nederland.”

Gebruiker Centraal is een kenniscommunity van alle professionals die werken aan de (online) dienstverlening bij de overheid. Victor: “Ons doel is om de online dienstverlening van de overheid gezamenlijk naar een hoger plan te tillen, zodat meer burgers willen én kunnen gebruikmaken van digitale diensten. De drijvende kracht achter de community is ons actieteam, met daarin professionals die direct voor de overheid werken. Dit team organiseert en faciliteert de activiteiten van de community, zoals bijeenkomsten, conferenties en excursies, en zet grotendeels de koers uit.”

Toen Victor samen met Edo Plantinga in 2014 met Gebruiker Centraal startte, was er vooral veel aandacht nodig voor het creëren van bewustwording. “Inmiddels merken we echter dat het centraal stellen van de gebruiker steeds ‘gewoner’ wordt. Voor mij staat kwaliteit van dienstverlening gelijk aan gebruikersparticipatie in elk onderdeel: of je een dienst nu bedenkt, realiseert, ontwikkelt of exploiteert: je moet elke fase in co-creatie met je eindgebruikers opzetten en valideren. Dat is een continu proces.”

“We zijn vooral bezig mensen digivaardiger te maken, maar we vergeten
om de systemen mensvaardiger te maken.”

Waarom de gebruiker centraal?

Waarom is het zo belangrijk om die gebruiker centraal te stellen? Volgens Victor zijn daar diverse redenen voor: “Digitalisering van dienstverlening is mooi, mits iedereen het kan gebruiken. Zéker bij de overheid, want er is maar één overheid waar je je (burger)zaken kunt regelen. Sterker nog: moet regelen. Er ligt dus een morele verplichting: de overheid is er voor de burger en niet andersom. Bovendien: als iedereen je digitale diensten kan gebruiken, hoef je minder mensen te helpen en dat levert een kostenbesparing op.”

Maar er is meer. Zo dragen goed werkende digitale diensten bij aan een positieve beeldvorming over je organisatie en speelt er een juridisch aspect: als een (overheids)website onbruikbaar is, kun je het gebruik ervan niet verplicht stellen. “Kun je mensen een boete geven als zij te laat reageren omdat ze niet doorhebben dat er een bericht in hun Berichtenbox van MijnOverheid staat? Door de zaken goed te regelen, los je dit allemaal op. Zelfs koning Willem-Alexander riep in zijn troonrede op om goede dienstverlening voor burgers en bedrijven te beschouwen als een prioriteit. Zo zei hij: ‘Vertrouwen in de toekomst is mede afhankelijk van de kwaliteit van dienstverlening.’ Onze boodschap krijgt dus steeds meer weerklank.”

Voor Victor persoonlijk is vooral de maatschappelijke relevantie een belangrijke drijfveer voor het werken aan Gebruiker Centraal. “De dienstverlening die de overheid biedt, doet ertoe; zij raakt mensen echt. Als mensen met hun DigiD niet kunnen inloggen en daardoor boetes krijgen of een vergunning niet kunnen aanvragen, dan heeft dat impact op levens. We werken hier aan heel wezenlijke zaken, en dat spreekt mij aan. Mijns inziens is dienstverlening een ongelooflijk belangrijk thema binnen de overheid. Vaak krijgt het minder prioriteit dan de echte maatschappelijke thema’s, zoals migratie, behuizing, veiligheid, zorg en onderwijs. Maar dienstverlening is geen maatschappelijke taak op zich: het is een randvoorwaarde voor àl die thema’s.”

Normen en waarden

Gebruiker Centraal pleit voor ‘Fatsoenlijk Digitaliseren’ en ‘Optimaal Inclusief’ (iedereen mag meedoen). Vanuit die gedachte is er veel aandacht voor normen en waarden die (zouden moeten) gelden in de digitale wereld. Wat zijn volgens Victor de belangrijkste onderliggende waarden in de digitale overheidssystemen en -processen? “Menselijkheid is de belangrijkste waarde – dat wij ons als overheid aanpassen aan de leefwereld van echte mensen: hun gedrag, de context waarin ze dingen doen, hun wensen en behoeftes. Nu is die menselijkheid tegelijkertijd soms irrationeel en inconsequent, en dat staat haaks op de vaak zeer functionele benadering die wij hebben in oplossingen. Die aspecten moet je dus naar elkaar toebrengen.”

Hij vervolgt: “Vaak wordt er zomaar gedigitaliseerd, terwijl je dat met beleid moet doen. Je moet er steeds over nadenken en dat continu toetsen. We zijn vooral bezig om mensen digivaardiger te maken, maar we vergeten om de systemen mensvaardiger te maken. Systemen moeten ook met mensen kunnen omgaan. Hoe word je vaardig in sociale situaties? Door al in vroeg stadium allerlei sociale situaties te toetsen. Toch doen we dit bij systemen vaak niet. Die laten we totdat ze volwassen zijn in een kamertje alleen, om ze vervolgens in de grote boze buitenwereld los te laten. Logisch dat ze dan onaangepast gedrag vertonen en de buitenwereld niet helemaal snappen. We moeten ze dus zo vroeg mogelijk in contact met de eindgebruikers brengen; al zodra er een klein schattig ideetje is.”

Mensvaardigheid borg je zo dus deels in de systemen, maar moet je vooral ook borgen in de organisatie. In alle lagen, van werkvloer tot bestuur, moet men het begrip ‘mensvaardig’ snappen en er waarde aan hechten. “Gebruiksvriendelijkheid is geen kwestie van een checklist aflopen als website bijna klaar is. Je moet het van begin aan in je systemen verweven. En dat bereik je alleen als de mensen die ermee te maken hebben, ook wéten dat ze dat moeten doen. Onze aanpak is niet complex, maar vraagt wel een andere manier van werken: van buiten naar binnen, en niet zoals traditioneel, van binnen naar buiten.”

“Onze aanpak is niet complex, maar vraagt wel een andere manier van werken: van buiten naar binnen, en niet – zoals traditioneel – van binnen naar buiten.”


Onorthodox

Gebruiker Centraal is absoluut onorthodox in overheidsland. “Waar de overheid taakgeorganiseerd is, en in silo’s en hiërarchisch te werk gaat, zijn wij een soort grassroots beweging; wij brengen mensen vanaf de werkvloer met elkaar in verbinding – ongeacht de organisatie die zij vertegenwoordigen. Vervolgens geven wij hen ‘munitie’ om er in hun eigen organisatie aandacht aan te geven, zodat de bewustwording zich verspreidt. We spelen hierbij vaak het Optimaal Digitaal workshop spel. Dit helpt teams in kort tijdsbestek te zien waarop ze moeten focussen om hun systemen gebruiksvriendelijker op te zetten.”

Samenwerken kenmerkt de aanpak van Gebruiker Centraal. “Al onze evenementen en instrumenten doen we met partners samen, die daarna vaak aangehaakt blijven. Alles draait om openheid, transparantie en samenwerken. Weerstand is er nauwelijks: “Hooguit bij organisaties zelf, omdat zij zaken anders moeten organiseren. Maar verder? Wij werken met de voorhoede: degenen die aanhaken, staan ervoor open. Bovendien hebben we het tij mee. Zo pleitte secretaris-generaal bij BZK Maarten Schurink onlangs nog voor inclusie: iedereen moet kunnen meedoen met digitale overheid. En dat is precies waar wij voor staan.”

Dé tip

Wat is tot slot dé tip om de gebruiker centraal te stellen bij een implementatie? “Naar een laatmiddeleeuwse wijsheid in het Latijn over democratische vernieuwing: praat niet over ons zonder ons. Oftewel: praat niet over mensen, maar met mensen. Zorg dat je eindgebruikers betrokken zijn, al vanaf het eerste stadium. En dat kan heel eenvoudig. Een tip die we vaak geven is: vraag in bibliotheken of deelnemers van cursussen over DigiD of bijvoorbeeld ‘Mijn Overheid’ met je ideeën mee willen kijken. Of ga naar gemeentes: daar vind je je doelgroep bij de publieksbalies. Overal om je heen vind je wel mensen die je verder kunnen helpen met waar je mee bezig bent.”

Maar ook: besef dat je niet in de zakelijke dienstverlening zit. Victor: “Niets is zo persoonlijk als wat je regelt bij de overheid. Wij moeten er dus ook op een emotionele manier mee om gaan – met systemen die empathisch kunnen zijn. Laatst las ik in een blog: waarom zetten wij in op kunstmatige intelligentie, en niet op kunstmatige empathie? Ik vind dat een heel interessante insteek.”

Do’s en don’ts

Zó maak je volgens Gebruiker Centraal je digitale dienstverlening zo gebruiksvriendelijk mogelijk:

 1. Zet de gebruiker centraal
  Ontwerp vanuit de behoefte en context van mensen, niet vanuit de techniek of je organisatie.
 2. Wees pas tevreden als je gebruiker het is
  Ontwerp, test, meet en verbeter. En blijf dat doen.
 3. Maak het eenvoudig voor de gebruiker
  Ontwerp eenvoudige processen, maak gebruiksvriendelijke systemen en schrijf begrijpelijk.
 4. Ga uit van feiten, niet van aannames
  Ontwerp op basis van feiten en gebruiksonderzoek, en ga er niet vanuit dat je gebruiker is zoals jij.
 5. Wees transparant en deel je kennis
  Werk samen en deel je kennis en ervaring. En sta open voor feedback.

 

Toolkit inclusie >

Bij inclusie gaat het erom dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving, dus ook laaggeletterden, immigranten, ouderen en dak- en thuislozen. Maar hoe pak je het (web)ontwerp voor inclusie nu aan?
De toolkit van Gebruiker Centraal biedt alle informatie en methoden over hoe dit te doen en hoe je inzichten te delen met anderen.

Meer informatie over Gebruiker Centraal?

Victor Zuydweg, team Gebruiker Centraal: 06-38826073 of victor.zuydweg@ictu.nl.
Of kijk op www.gebruikercentraal.nl.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Meld aan