O P L E I D I N G E N
Beeld: Kick Smeets

Van post- en archiefzaken naar Artificial intelligence en Robotica

Medio 80er jaren van de vorige eeuw waren er op het vakgebied Documentaire Informatieverzorging een tweetal grote opleiders. De ene opleider richtte zich over het algemeen op de provincies en gemeenten (SOD), terwijl de andere zich voornamelijk bezighield met de bibliotheken (GO). De opleidingen die werden aangeleverd hadden als eindresultaat, dat de student in een keer werd opgeleid naar de functie van volledig documentair informatieverzorger (DIV-er). Door deze manier van werken vielen de ministeries buiten de boot, immers het doelgebied van de opleiders lag niet op ministerieel gebied.

 

De onvrede die bij de ministeries hieruit ontstond is op een aantal vergaderingen van de permanente commissie Documentaire Informatieverzorging (PCDIN) aan de orde gesteld. Op de vergadering van de PCDIN van 21 april 1988 is besloten een bedrijfseigen stelsel van DIV-opleidingen te ontwikkelen. Doel daarvan was door het aanbieden van maatwerkopleidingen het opleidingsniveau van de medewerkers die DIV-taken verrichten te verhogen en daarmee de kwaliteit van de DIV-functie binnen de rijksdienst naar een hoger niveau te tillen. Na inventarisatie bij de departementen bleken alle departementen bereid te zijn hierin de nodige tijd, geld en energie te investeren. De inhoudelijke en beheersmatige aansturing van het project werd in handen gelegd van een interdepartementaal samengestelde stuurgroep.

1988

Een van de eerste stappen die de stuurgroep zette was het samenstellen van een kader, waaraan de te ontwikkelen opleidingen moest voldoen. Uiteraard is dit programma van eisen in de loop der jaren meerdere keren aangepast om de actualiteit met de huidige werkwijze te continueren. Ook werd in een vroeg stadium reeds de naam geboren van het nieuw te ontwikkelen opleidingsstelsel. De Documentaire Informatieverzorgings Opleidingen voor de Rijksoverheid zouden in de wandelgang kortweg DIOR worden genoemd, waarbij de klemtoon diende te liggen op het eerste gedeelte van het woord DIOR.

Een andere beslissing die werd genomen was dat de opleidingen ‘anders’ moesten zijn. De overige spelers op de markt hadden zich tot doel gesteld de DIV-er in een keer op te leiden tot een allround DIV-er waarbij alle elementen op het vakgebied documentaire informatievoorziening diep tot zeer diep werden uitgewerkt. DIOR besloot dit op een andere manier te doen. Uitgangspunt hierbij was, dat een DIV-er een functie bekleedt en dat hij geschoold moest zijn voor het uitoefenen van die functie. Dat naast de scholing voor die functie nog een aantal andere elementen geen aandacht kregen was iets waar de stuurgroep wel degelijk rekening mee heeft gehouden.

Wist je dat DIOR Academy de afgelopen 30 jaar 6621 studenten heeft opgeleid?

1988 – 1994

De stuurgroep was van mening dat het vakgebied documentaire informatieverzorging onder te verdelen was in een groot aantal gelijke delen. Deze gelijke delen werden modules genoemd. Door op deze manier een opleidingsstelsel in te richten was het mogelijk een medewerker in korte tijd te scholen voor het uitoefenen van de functie die hij op dat moment bekleedt. Indien de medewerker naast de scholing voor zijn huidige functie interesse heeft om zijn gespecialiseerde kennis op het vakgebied van de DIV te verdiepen bestond de mogelijkheid tot het bij- dan wel nascholen door het volgen van meerdere modules.

De stuurgroep heeft aan de Stichting Bèta/Stichting IVIO opdracht gegeven tot het ontwikkelen van de DIOR modules. In de periode van 21 april 1988 t/m 28 maart 1994 is er een 17-tal modules ontwikkeld. Op de laatste datum kwam tevens een einde aan het DIOR-ontwikkeltraject. Op deze datum werd de stuurgroep DIOR door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken prof. dr. Ph.A. Kohnstamm gedechargeerd en opgeheven.

Jaren 90

Het ontstane DIOR opleidingsstelsel werd voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de Stichting IVIO. Nadat het opleidingsstelsel formeel eigendom was van de Stichting IVIO zijn er door deze stichting stappen gezet om het opleidingsstelsel in de markt te zetten. Door promotie van het DIOR Opleidingsstelsel en de betreffende docenten als materiedeskundigen in de vorm van freelancers in te zetten van de ministeries zijn er door de Stichting IVIO gedurende een aantal jaren cursussen verzorgd.

Eind 90-er jaren van de vorige eeuw was er een groot aantal studenten die in het bezit was van een of meerdere DIOR certificaten. In die periode is door de Stichting IVIO besloten het DIOR Opleidingsstelsel over te dragen aan een particulier bedrijf genaamd DisConsult B.V. Medio 1999 is het DIOR Opleidingsstelsel door de Stichting IVIO overgedragen aan DisConsult DIOR Opleidingen B.V.

Stichting IVIO

Modulair onderwijs voor de Rijksoverheid

Het DIOR-stelsel is eind jaren 80 van de vorige eeuw in opdracht van de rijksoverheid ontwikkeld door de Stichting IVIO (Instituut Voor Individueel Onderwijs). Stichting IVIO is in de jaren 30 van de vorige eeuw ontstaan naar aanleiding van het verzoek van prof. dr. Ph. A. Kohnstamm om studieprogramma’s te realiseren uitgaande van een individuele benadering. Het unieke opleidingsstelsel van IVIO bestond en bestaat uit modulair onderwijs; de student volgt de modules die voor hem of haar een relevante complete opleiding vormen. De destijds voor Kohnstamm geformuleerde onderwijskundige principes vormen het uitgangspunt voor IVIO: individualiseren van het aanbod, activeren van de student en actualiseren van de leerstof. Uitgaande vanuit deze principes heeft de Stichting IVIO ook het DIOR-stelsel ontwikkeld. Een modulair opgezet opleidingsstelsel voor de documentaire informatievoorziening voor de rijksoverheid

prof. dr. Ph. A. Kohnstamm

Overname in 2012

Na zestien jaar onafhankelijk te hebben geopereerd werd DIOR in 2012 overgenomen door BECIS. Opgericht in 2005 heeft BECIS zich de afgelopen jaren breder ontwikkeld tot een adviesorganisatie gespecialiseerd in informatiemanagement.Als onderdeel van BECIS is DIOR Academy actief voor de gehele (semi-)overheid (provincies, gemeenten, waterschappen, zbo’s), profit- en non profit-organisaties. Het opleidingsaanbod sluit aan op organisatorische, maatschappelijke en technische ontwikkelingen: de digitalisering bij de (semi-) overheid heeft invloed op functies en werkzaamheden van medewerkers.

Anno 2018

Waar de opleidingen van DIOR Academy van oorsprong sterk op de overheid gericht waren – met opleidingen en workshops rondom informatie- en documentdienstverlening – is het aanbod van opleidingen en trainingen de laatste jaren verschoven naar het hogere opleidingssegment.

Zo biedt DIOR Academy anno 2018 de leergangen Informatiespecialist op verscheidene niveau’s, Informatiemanager/-adviseur, opleidingen in Projectmanagement en Proces Management en de ontwikkelprogramma’s Fundamental en Advanced. Naast deze leergangen biedt DIOR Academy ook verschillende workshops aan, zoals Informatiebeveiliging, Wet en regelgeving normen en standaarden, Kwaliteitszorg, SharePoint en AVG.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Meld aan