Hoe organiseer ik participatie?

Column Shirley Siebum

Als ik google op de Omgevingswet dan lees ik vooral wat de Omgevingswet inhoudt, wat er verandert aan de wetten en regels en wat dit betekent voor gemeenten. Ik lees: “De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2021. Met deze wet willen we de fysieke leefomgeving verbeteren. (bron: VNG)” of: “Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. (bron: Rijksoverheid). Het gaat vooral over de doelen omtrent het versimpelen van wet- en regelgeving en het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Maar wat houdt de invoering van de Omgevingswet voor mij als inwoner in? Wordt er iets van mij verwacht?

Om dit te beantwoorden, kijk ik naar een van de doelen van de Omgevingswet: meer ruimte geven aan gemeenten om lokale afwegingen te maken over de leefomgeving. ‘Decentraal, tenzij’ is een belangrijk principe van de Omgevingswet. Dit houdt in dat bevoegdheden in principe bij gemeenten en waterschappen liggen. Hierbij moet worden gedacht aan milieu- en geluidsregels. Zo kan er bijvoorbeeld in de binnenstad van Den Haag een hoger geluidsniveau toegestaan zijn dan bijvoorbeeld in de buitenwijken van Zoetermeer. De gemeenten kunnen dus regels maken die gericht zijn op de lokale situatie, regels die concreet en duidelijk zijn. Na de invoering van de Omgevingswet zijn gemeenten minder afhankelijk van het Rijk en mogen zij samen met hun ketenpartners bepalen wat de spelregels zijn voor de openbare ruimte. De regels worden bepaald en beïnvloed door onder andere de politiek (coalities), het budget en de omvang van de gemeente.

“De Overheid verwacht meer participatie en zelfredzaamheid van burgers.”

Ook wil de overheid met de Omgevingswet meer ruimte geven aan eigen initiatieven. Zo sluit zij aan bij de maatschappelijke trend dat van burgers grotere zelfredzaamheid en meer participatie wordt verwacht. De wens van de Rijksoverheid is dat gemeenten meer zullen meedenken met de inwoners en dat zij gebruik maken van de decentrale bevoegdheden die zij krijgen vanuit de Omgevingswet. Dit zou betekenen dat, als ik met een bouwplan naar de gemeente stap, de gemeente samen met mij kijkt naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan.

Wat betekent dit dan? De aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld bouwen of kappen zijn relatief klein in vergelijking tot het breed inrichten van de openbare ruimte. Maar uit ervaring weet ik dat ook dit soort eenvoudige aanvragen lang duren en dat het niet altijd even duidelijk is wat precies de regels zijn. Daar ik werkzaam ben geweest bij de front-office van een gemeente weet ik dat ik een vergunningscheck kan doen via www.omgevingsloket.nl wanneer ik bouwplannen heb. Via dit loket krijg je relatief snel en simpel antwoord op de vraag of je een vergunning nodig hebt. Ook kan ik dan direct een vergunningsaanvraag doen via de site.

Na de invoering van de Omgevingswet verloopt dit proces anders en word ik meer betrokken bij het aanvragen van deze vergunning. Volgens de Omgevingswet is “iemand die een vergunning aanvraagt voor een activiteit die hij of zij wil doen, initiatiefnemer. Hij of zij heeft zelf de verantwoordelijkheid om belanghebbenden te informeren en te betrekken.” (bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl) Volgens dezelfde website is het de bedoeling dat: “De initiatiefnemer in de aanvraag voor een omgevingsvergunning aangeeft of, en hoe, er overleg is geweest met belanghebbenden. (…) Voor de overheid is het dan bij de aanvraag meteen duidelijk of belanghebbenden echt vroegtijdig betrokken zijn bij een initiatief. De overheid moet de informatie die bij de participatie is gekregen, betrekken bij de belangenafweging.” Dit lijkt mij problematisch, want het betekent als ik een dakkapel wil, ik zelf “de participatie” moet organiseren?! Maar wat is participatie? Hoe groot moet de cirkel van belanghebbende zijn? Wat betekent vroegtijdig informeren? En kan ik dit alles mondeling regelen of moet ik dat schriftelijk vastleggen? Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat inwoners eigenlijk niets merken van de nieuwe regelgeving. Maar ze vragen wel een mate van participatie en die participatie is dus wel degelijk een significante verandering. Dit is een tegenstrijdig punt aan de Omgevingswet.

Communiceren met inwoners

Gemeente Groningen heeft het “communiceren met je inwoners” goed begrepen. De gemeente heeft een heldere video gemaakt met daarin informatie over de Omgevingswet en wat dit voor haar inwoners betekent. Dit soort gemeentelijke initiatieven dragen bij aan het draagvlak en de participatie. Met de regelgeving van de Omgevingswet heb ik als inwoner weinig te maken. Maar het zou mooi zijn als mijn eigen gemeente op een laagdrempelige manier uitlegt wat er na de invoering van de Omgevingswet voor mij verandert.

Er is eigenlijk niet echt antwoord te geven op de vraag wat er voor mij als inwoner verandert. Dit hoort dan ook echt bij het karakter van de Omgevingswet waarbij er aan de ene kant vastgelegde wetten en regels zijn en aan de andere kant het leeuwendeel wordt geregeld door lokale overheden (mijn eigen gemeente) en de regels per gemeente nogal kunnen verschillen. De gemeente verwacht meer participatie maar ik weet niet hoe of wanneer ik daar gebruik van moet maken. Een kans voor gemeenten om een voorbeeld te nemen aan Groningen en inwoners te betrekken bij de Omgevingswet.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Meld aan